Drvena secka

Drvena sečka predstavlja ekonomičan način korišćenja drveta kao energenta iz razloga što se može koristiti kao gorivo sa relativno visokim sadržajem vlage oko 20%. Manipulacija drvenom sečkom je relativno jednostavna i ne zahteva ozbiljnija ulaganja u opremu i uređaje za njen transport. Zbog svojih karakteristika najčešće se koristi kao energent za kotlove od 50 kW do nekoliko megavata.

Drvena sečka je energent koji se dobija mašinskim usitnjavanjem drveta tako da može biti korišćena u automatskim kotlovima za grejanje individualnih kuća, stambenih objekata, javnih ustanova itd. Dobija se najčešće usitnjavanjem ogrevnog drveta, krupnog i sitnog ostatka iz šume, drvnog ostatka iz procesa prerade drveta i sl. Prikladna je kao gorivo za velike sisteme (toplane i kogeneracijska postrojenja) zbog mogućnosti automatskog punjenja ložišta.

Ogrevna vrednost drvene sečke zavisi najpre od vlažnosti (sveže posečeno drvo ili odležalo preko leta na sunčanom i provetrenom mestu), a nakon toga i od sastava (udeo granja, lišća i kore).

Budući da u kogenerativnim postrojenjima loženje mora biti automatizovano, kao gorivo praktično u obzir dolazi samo drvena sečka. Loženje peletima se takođe može automatizovati, ali je cena peleta viša od cene sečke.